Milí zákazníci, náš e-shop AutoRicambi změnil název na AUBIRI. Stále jsme to my - stojíme pevně na dobrých AutoRicambi základech a měníme se z dobrého na SKVĚLÉ.

Autodíly pro vozidlo
Vybrat model
Typ motoru

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti AUTORICAMBI, s. r. o., se sídlem v Trenčíně, Kasárenská 2404, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, vložka číslo 23070/R, pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.autoricambi.cz. 
IČO: 45567972, DIČ: 2023040646, IČ DPH: SK2023040646.

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Prodávajícím je AUTORICAMBI, s. r. o., Kasárenská 2404, 911 01 Trenčín.

Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který souhlasí s VOP a reklamačním řádem a objedná si zboží prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků. Pro účely zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Smluvní vztah s fyzickou nebo právnickou osobou, která nakupuje zboží pro účely jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo zaměstnání či povolání se řídí Obchodním zákoníkem.

Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.

Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu se řídí příslušnými ustanoveními zákona o elektronickém obchodu, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji i dalšími příslušnými zákony Občanského a Obchodního zákoníku a těmito VOP upravujícími podrobnosti při jejich uzavírání a realizaci.

II. Uživatelský účet – registrace

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen aktualizovat při jakékoliv jejich změně.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

III. Uzavření kupní smlouvy (postup při objednávání)

Webová stránka obchodu obsahuje seznam nabízeného zboží a to včetně kupních cen. Ceny nabízeného zboží jsou uváděny bez i včetně 20% DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, dokud jsou zobrazeny na webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dopravou zboží. Tyto informace platí v případě dodání v rámci České republiky. Dodací podmínky do ostatních států EU jsou stanoveny zvlášť.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednaném zboží (objednané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku),
 • způsobu úhrady kupní ceny,
 • způsobu doručení zboží,
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jako "objednávka").

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující uvedl. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením (přijetím) objednávky a její následujícím potvrzením ze strany prodávajícího. Kupující zasláním objednávky souhlasí se zněním VOP a reklamačního řádu jako i s cenou objednaných produktů, a tedy objednávka se stává závaznou. Prodávající po přijetí objednávky co nejdříve potvrdí kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce či při registraci. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

Kupující je povinen převzít objednané zboží, zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu a zkontrolovat neporušenost obalu, resp. i samotný zboží při jeho preberení. Prodávající je povinen dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství av dohodnuté ceně, spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze.

Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky).

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zvláště s osobami, které již dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu.

IV. Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním převzetí zboží od prodávajícího,
 • v hotovosti na dobírku při převzetí zboží u kurýra GLS, PPL a v GLS a PPL ParcelShopu,
 • platební kartou na dobírku pri převzetí zboží u kurýra PPL,
 • bezhotovostně online prostřednictvím služby GoPay (platba kartou, online bankovním tlačítkem, internetbankingem),
 • bezhotovostně platbou předem převodem na účet prodávajícího 2600353044/2010 vedený ve společnosti Fio banka, a. s. CZ.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Prodávající vystaví kupujícímu na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu týkající se platby. Prodávající je plátcem DPH. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

Pokud je dodání zboží nebo služby realizované bez DPH kupujícímu, který je plátcem DPH v ČR, daňová povinnost přechází na kupujícího – daň odvede odběratel. Kupující se potvrzením objednávky a souhlasem s obchodními podmínkami stává plně odpovědným za správnost a pravdivost fakturačních údajů, které v objednávce uvedl.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebiteli vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy po dohodě, za podmínek upravených zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, a to do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Právo odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží zakoupené v souvislosti s obchodní nebo jinou podnikatelskou činností (na další podnikání či výkon zaměstnání), o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu. V tomto obchodním vztahu podle Obchodního zákoníku právo na odstoupení od kupní smlouvy v uvedeném smyslu nevzniká.

Odstoupit od smlouvy je nutné prokazatelným způsobem písemně nebo e-mailem, podrobnosti odstoupení od smlouvy a jakékoliv nejasnosti doporučujeme dohodnout telefonicky. Na odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít formulář Odstoupení od kupní smlouvy. Spotřebitel je neprodleně po oznámení o odstoupení od smlouvy povinen zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje (nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží). Zboží, které je předmětem odstoupení od kupní smlouvy, neposílá kupující prodávajícímu dobírkou.

Vrácené zboží musí být kompletní, nepoškozené a nepoužívané, případně nemůže nést známky nadměrného používání. Pokud obsahuje spotřební materiál, tento nemůže být rozbalen. Zboží musí být vráceno s veškerým příslušenstvím, ideálně v původním obalu a s vyplněným formulářem Odstoupení od kupní smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

V případě platného a účinného odstoupení od smlouvy je dodavatel povinen vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za zboží a náklady na dopravu ke kupujícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Přiměřená péče o zboží musí být zachována.

Odstoupit od smlouvy není možné v případě elektronických součástek vzhledem k obtížnosti a nákladnosti jednoznačného prověření jejich funkčnosti po vrácení.

Zboží, které není běžně skladem a bylo objednáno na závaznou objednávku pro zákazníka, může být vráceno pouze po vzájemné dohodě, přičemž vrácení každé takto objednané položky bude posuzováno individuálně.

VI. Dodací podmínky

Pokud je zboží skladem a bylo objednáno do termínu expedice (do 15.30 hod.), je expedováno v den objednávky. Pokud se v objednávce nachází několik produktů a část z nich není na skladě, prodávající o této skutečnosti informuje kupujícího s možnostmi částečných dodávek.

Způsob doručení zboží si vybírá kupující nebo určuje prodávající po dohodě s kupujícím. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím

 • kurýrní společnosti GLS,
 • GLS ParcelShopu – odběrného místa uložené zásilky,
 • České pošty – prostřednictvím služby Balík Do ruky a Balík Na poštu,
 • vlastní dopravou.

V případě, že je způsob dopravy sjednán individuálně na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv chyb toto neprodleně oznámit dopravci. V případě porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a případná pozdější reklamace týkající se porušení obalu zásilky nemůže být akceptována.

VII. Odpovědnost za vady, záruka 

Všechno zboží prodávané prodávajícím je určeno pro odbornou montáž. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bezchybná. To znamená, že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, že má jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé a že odpovídá účelu, pro který se obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Pokud se nejedná o zboží použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době.

VIII. Ochrana osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a platnými zákony České republiky.

Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu elektronické pošty, telefonický kontakt, fakturační a dodací adresu, které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracování osobních údajů za účelem vystavení kupní smlouvy, daňových dokladů, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy zboží kupujícímu i účtování v účetnictví.

Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti, která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, zprostředkovateli na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle zákona, případně státním orgánům v případě kontroly. Prodávající poskytuje poště a kurýrní společnosti pouze nezbytné osobní údaje pro odeslání objednaného zboží kupujícímu.

Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.

Dotyčná osoba má práva vymezené ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně:
• právo na informace, které je plněné tímto obsahem a obchodními podmínkami,
• právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby spočívá ve Vašem právě dožadovat se jakým způsobem a na jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail společnosti AutoRicambi,
• právo na opravu osobních údajů umožňuje opravit osobní údaje, pokud jsou zastaralé,
• právo na vymazání osobních údajů lze využít v případě, že nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával Vaše osobní údaje,
• právo na omezení zpracování osobních údajů uplatníte v případě, pokud se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem,
• právo namítat zpracování osobních údajů,
• právo na přenositelnost osobních údajů,
• právo podat podnět na kontrolní orgán ve vztahu k zpracovávaným osobním údajům.

Zákazník může své osobní údaje kontrolovat a měnit v sekci Přihlášení prostřednictvím volby Správa účtu. V této sekci má zákazník také k dispozici přehled svých objednávek a uhrazených faktur.

Zákazník může písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese autoricambi@autoricambi.sk požádat o zrušení registrace a vymazání osobních údajů. Prodávající na základě doručené žádosti okamžitě zruší registraci a vymaže osobní údaje zákazníka. O této skutečnosti informuje zákazníka prostřednictvím elektronické pošty.

Heuréka

V rámci zapojení do programu Ověřeno zákazníky provozovatel pověřil zprostředkovatele, který je provozovatelem cenového porovnávače heureka.cz se službou Ověřeno zákazníky, společnost Heuréka Shopping, s. r. o. se sídlem Karolinska 650/1, 186 00 Praha, IČ: 02387727, aby jménem provozovatele e-shopu zpracovávala jednorázově osobní údaje nezbytné k získání zpětné vazby zákazníků prostřednictvím dotazníku spokojenosti s nákupem v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a informace o objednaném zboží za účelem hodnocení kvality nákupu. Pro účely tohoto hodnocení zašle zprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení.

Cookies

Soubory cookies používá internetový obchod s cílem dozvědět se více o tom, jak zákazníci a návštěvníci komunikují s webovým obsahem. Internetový obchod používá také Google Analytics, který pracuje se soubory cookies. Zaznamenává Vaši IP adresu, informace o čase, který strávíte prohlížením těchto stránek a informace o tom, z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek. Díky těmto souborům Vám dokážeme nabídnout kvalitnější obsah, proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a podobně.

Soubory cookies si můžete kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Většina prohlížečů automaticky akceptuje cookies, pokud si je zákazník nepřeje používat, je třeba je aktivně vymazat nebo zablokovat.

E-mailový marketing

Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu (zasílání newsletteru), souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.

Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě smažeme. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu), prostřednictvím odkazu pod formulářem pro odběr newsletteru umístěného na webu e-shopu nebo prostřednictvím odkazu na konci každého newsletteru. Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.

IX. Náhrada škody při nepřevzetí zboží

Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nestornoval resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. III, podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.

Při určování výše náhrady škody, prodávající zohledňuje především dopravní náklady a s tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky a veškeré další náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.

Prodávající má právo i neuplatňovat si právo na náhradu škody nebo si uplatnit toto právo jen z části.

X. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. V případě změny VOP nebo reklamačního řádu se řídí celý proces nákupu prostřednictví těch podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Nedílnou součástí VOP je i reklamační řád. Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s VOP a že s nimi souhlasí. 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti 25. května 2018. 

Orgán dozoru a dohledu

Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Trenčíně pro Trenčiansky kraj
Hurbanova 59
911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 6400 109
E-mail: tn@soi.sk

Hodnocení:5
100%
Před 6 dny
Plusy: Opět bleskové dodání!
Za mne nejrychlejší e-shop co znám...
Hodnocení:5
100%
Před 12 dny
Plusy: Rychlé dodání, pečlivě zabaleno
Hodnocení:5
100%
Před 15 dny
Всё супер,своевременно,вежливые водители доставки,рекомендую!
Nevíte si rady?
572‌ 152‌ 860
AutoRicambi.cz

Autoricambi logo – náhradní díly na dodávky

Váš účet
 
 

Heureka.cz – ověřené hodnocení obchodu AutoRicambi.cz

AutoRicambi - overený obchod

Hodnocení obchodu na Zboží.cz
 
 
 
© 2010 – 2024 AutoRicambi s. r. o. Autodíly na dodávky. Všechny práva vyhrazena.Začátek stránky
Na vašem soukromí nám záleží

Používáme cookies, abychom Vám zabezpečili nejlepší služby. K využívání těchto dat potřebujeme Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na „Povolit cookies“.

Povolit všePodrobné nastavení